Jeugdsportfonds en activiteitenfonds

ACTIVITEITENFONDS & JEUGDSPORTFONDS BORNE & HENGELO

TEGEMOETKOMING LESGELD
Wie een uitkering of een laag inkomen heeft, verstaat de kunst om elke maand de touwtjes aan elkaar te knopen. Geld voor de sport van zoon of dochter is er dan vaak niet. Omdat het belangrijk is dat kinderen mee kunnen doen, kent de gemeente Borne hierin 2 regelingen voor kinderen tot 18 jaar: het Activiteitenfonds en het Jeugdsportfonds.

Wij adviseren u voor zowel het Activiteitenfonds als voor het Jeugdsportfonds contact op te nemen met mevrouw Wendy Korte, Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur, Gemeente Borne, , tel.nr.:074-2658663.

1.ACTIVITEITENFONDS
Om een beroep te kunnen doen op een vergoeding uit het activiteitenfonds voor uw ten laste komende kinderen jonger dan 18 jaar, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, kan de gemeente bepalen dat u toch recht heeft op de vergoeding uit het activiteitenfonds. Dit kan het geval zijn als uw feitelijke situatie lijkt op de situatie waarin mensen zitten die wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen. U moet dan wel gebruik maken van alle andere regelingen waarop u een beroep zou kunnen doen.

Welke kosten worden vergoed?

U kunt recht hebben op een vergoeding voor sportieve en culturele activiteiten van uw inwonende ten laste komende kinderen tot 18 jaar. Hierbij gaat het in eerste instantie om activiteiten die in verenigingsverband gedaan worden. Naast sport en cultuur is een vergoeding ook mogelijk voor andere activiteiten die niet in verenigingsverband kunnen worden gedaan. Het gaat dan om de normale voorzieningen. Zo kunt u een vergoeding krijgen voor b.v. het volgen dan danslessen. U kunt een vergoeding krijgen voor meerdere activiteiten. Het activiteitenfonds verstrekt GEEN vergoedingen voor schoolactiviteiten, pretparken, circussen en theater- en bioscoopbezoeken.

Hoogte vergoeding

De kosten voor een activiteit bestaan vaak uit vaste kosten (bijvoorbeeld contributie) en uit bijkomende kosten (bijvoorbeeld kleding). U krijgt de vaste kosten van de activiteit tot een bepaald maximum volledig vergoed. Van de bijkomende kosten wordt de eerste € 100 volledig vergoed, daarna krijgt u 75% van deze kosten vergoed tot een bepaald maximum. De vergoeding wordt in principe achteraf verstrekt. Alleen als u de kosten niet eerst zelf kunt betalen, kunt u de gemeente vragen de kosten vooraf te betalen. De hoogte van de vergoeding is in totaal maximaal per kind per jaar:

U heeft recht op een vergoeding vanaf 1 januari van het jaar € 400
U heeft recht op een vergoeding vanaf 1 april van het jaar € 300
U heeft recht op een vergoeding vanaf 1 juli van het jaar € 200
U heeft recht op een vergoeding vanaf 1 oktober van het jaar € 100
U bent verplicht de vergoeding uit het activiteitenfonds daadwerkelijk te besteden aan de door u gekozen activiteit. U moet de gemeente bewijsstukken hiervan tonen.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en bij de gemeente in te leveren. U kunt het formulier inleveren tot 1 april van het jaar volgend op het jaar waar de aanvraag betrekking op heeft.

Bij de aanvraag moet u de volgende bewijsstukken aan de gemeente laten zien:

U moet laten zien hoeveel inkomsten en vermogen u heeft gehad in de maand januari van het jaar waarin u de vergoeding aanvraagt. U moet een geldig legitimatiebewijs laten zien. U moet bewijsstukken laten zien waaruit blijkt dat u de kosten betaald heeft.

Als al voldoende informatie van u bekend is, bekijkt de gemeente zelf of u recht heeft op een vergoeding.

Bovenstaand is een samenvatting van de regeling, zoals die gepubliceerd staat op de website van de gemeente Borne. Voor de volledige regeling, voorwaarden en aanvraagprocedure verwijzen wij u door naar de website van de gemeente Borne: www.borne.nl. U zoekt vervolgens op ‘Activiteitenfonds’.

2.JEUGDSPORTFONDS
Het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne stelt zich ten doel om snel, effectief en op een laagdrempelige, niet bureaucratische manier zoveel mogelijk kinderen een kans te bieden om te sporten. De doelgroep van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne zijn kinderen van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Hengelo & Borne, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging/dansschool. Voor maximaal € 225,00 per jaar worden contributie en indien nodig kledinggeld betaald. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Gezinnen, waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorzieningen uitgeput zijn, kunnen via een intermediair een beroep doen op het Jeugdsportfonds.

Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne kan ook ingediend worden door een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider. De aanvraag wordt beoordeeld door de consulent van het Jeugdsportfonds Hengelo& Borne en de aanvrager krijgt zo spoedig mogelijk bericht of de aanvraag geaccepteerd is.

lndien de aanvraag is goedgekeurd krijgt de aanvrager hierover bericht, waarna de contributie rechtstreeks wordt overgemaakt naar de sportvereniging/dansschool.
Alleen de penningmeester weet dat het Jeugdsportfonds de betaling heeft verricht.

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne.

Op www.jeuqdsportfonds.nl kan een aanvraag worden ingediend door een intermediair voor het desbetreffende kind. U kunt hiervoor gebruik maken van de intermediair van de gemeente Borne: Mevrouw Wendy Korte, Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur, Gemeente Borne, , tel.nr.:074-2658663.

  • Eerste (proef)les gratis!
  • Gedreven enthousiast team
  • Gevarieerd lesaanbod voor jong en oud
  • Opzegtermijn van 1 kalendermaand
  • Scherpe tarieven
  • Altijd gezellig

Lees meer over Cladans